سخن مدير شهرداري منطقه سه قزوين

 

حرف اول ...
 
خداوند را شاکريم که سعادت و خدمتگذاري به مردم شريف را نصيبمان کرد و اميدواريم از فرصت بدست آمده نهايت بهره را برده و در حد بضاعت موفق باشيم .
از مهمترين موضوعات مطرح در حزوه مطالعات شهري در سطح جهاني ، رابطه حقوق شهروندي و مديريت شهري است . اگر مديريت شهري را سياستگذتري ، برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر بدانيم اين فرآيند زماني موجب منافع همگاني و مديريت شهري خواهد شد که شهرونان ، بيشترين مشارکت را در تصميم گيريها از خود نشان دهند ، که اين مشارکت پر شور کمک شاياني به شهرداري که حلقه پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهروندي خواهد نمود .
اگر بتوان به اعتباري ، خدمات شهري را نوک پيکان خدمت به مردم و قلب مديريت شهري قلمداد نمود ، اين فرآيند ما را در مقابل سه مرحله اساسي قرار مي دهد که مديريت شهري با برنامه ريزي جدي ومتعهدانه ميبايستي زمينه گذار اين سه مرحله باشد :
 
1.       روزمرگي و تلاش براي رفع نيازهاي اوليه شهروندان
2.       تلاشي دغدغه مندانه براي جلب رضايت شهروندان
3.      کوششي خلاقانه براي ارتقا توقعات شهروندان
 
پس از شهروندان محترم تقاضا داريم با پيشنهادات ، انتقادات و راهنمايي هاي سازنده خود خدمتگزاران خود را در جهت بهتر ساختن شهري آباد، زيبا و سرسبز ياري فرماييد .
 
 
                                                                         کیومرث  فدائی‌فر
                                                                         مدير منطقه سه شهرداري قزوين