احداث بوستان پامچال


هدف : افزايش سرانه فضاي سبز منطقه
اعتبار : يك ميلياردو 450ميليون ريال
مجري طرح : پيشگام صنعت
کارفرما : شهرداري قزوين
دستگاه نظارت : منطقه سه شهرداري
مدت اجراي طرح : 24 ماه

  •