پروژه پياده رو سازي ناحيه مينودر و کوثر


هدف :  تسهيل در عبور و مرور مردم
اعتبار : 10 ميليارد ريال
مجري طرح : شركت راه ميثاق
کارفرما : شهرداري قزوين
دستگاه نظارت : منطقه سه شهرداري  قزوين
مدت اجراي طرح : 18 ماه

 

  •