احداث المان حافظهدف :  بهبود نماي شهري
اعتبار : 7 ميليارد ريال
مجري طرح : ثابت بناي الوند
کارفرما : شهرداري قزوين
دستگاه نظارت : منطقه سه شهرداري
مدت اجراي طرح : 18 ماهه
 

  •