پياده روسازي منطقه سه


 هدف :  تسهيل در عبور و مرور مردم
اعتبار : 10 ميليارد ريال
مجري طرح : راه ميثاق
کارفرما : شهرداري قزوين
دستگاه نظارت : منطقه سه شهرداري
مدت اجراي طرح : 18 ماه
 

  •