معرفي واحدهاي شهرداري منطقه سه شهرداري منطقه سه قزوين به سال 1374 هجري شمسي در شهر قزوين با هدف ارائه خدمات رفاه شهري به شهروندان تاسيس و راه اندازي شد. شهرداري منطقه سه با مساحت 1300 هكتار تحت پوشش خود دارد.

 

 

در طي سالهاي متمادي اين شهرداري مبادرت به ارائه خدمات در شهر نموده است كه بر اساس قوانين و مقررات كشوري تحت نظارت مستقيم شوراي شهر فعاليت مي نمايد . هم اكنون نيز در اين شهرداري انواع خدمات در زمينه حفظ و نگهداري و گسترش شهر بر اساس قوانين ومقررات و طراحي شهرسازي ارائه مي گردد مجموع كاركنان شهرداري منطقه سه قزوين در سال 89 ، 116 نفر و بودجه اين شهرداري در واحدهاي خدمات عمراني –اداريشهري    436/170/000 ريال و واحد درآمدي  473/455/000 ريال مي باشد .
يكي از حوزه هاي فعال در اين منطقه واحدهاي عمراني و حوزه شهرسازي است كه وظيفه صدور پروانه، پايانكار، و جوابيه استعلامات دفاتر اسناد رسمي، بانك ها و... را بر عهده دارد .
و ديگر واحد هاي شهرداري منطقه سه به شرح ذيل مي باشند

 
1 -   واحد مديريت 
  2 -  
واحد امور اداري و كارگزيني
  3 -  
واحد روابط عمومي 
  4 -  
واحد امور مالي 
  5 -  
واحد حراست 
  6 -  
واحد املاك 
  7 -  
واحد حقوقي 
  8 -  
واحد در آمد و نوسازي 
  9 -  
واحد شهرسازي 
 10 - 
واحد عمراني 
 11 - 
واحد اجرائيات 
 12 - 
واحد ناحيه 
   13-
واحد سايت کامپيوتر