سخن مدير شهرداري منطقه سه قزوين

 

خداوند را شاکريم که سعادت  خدمتگزاري به مردم شريف منطقه سه قزوین را نصيبمان فرموده و اميدواريم از فرصت بدست آمده استفاده نموده و در حد بضاعت توفیق خدمت داشته باشیم .

از مهمترين موضوعات مطرح در حوزه مطالعات شهري در سطح جهاني، رابطه حقوق شهروندي و مديريت شهري است . اگرمعنای مديريت شهري را معادل سياست گزاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر بدانيم اين فرآيند زماني موجب منافع همگاني خواهد شد که شهروندان ، بيشترين مشارکت را در تصميم گيري ها از خود نشان دهند، که اين مشارکت پر شور کمک شاياني به شهرداري _ که حلقه پيوند نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهروندي است­_ خواهد نمود .

اگر بتوان به اعتباري ، خدمات شهري را نوک پيکان خدمت به مردم و قلب مديريت شهري قلمداد نمود ، اين فرآيند ما را در مقابل سه مرحله اساسي قرار مي دهد که  با برنامه ريزي جدي و متعهدانه ميبايستي زمينه ی آنها را  فراهم آوریم :

 

1.      خدمات روزمره و تلاش براي رفع نيازهاي اوليه شهروندان

2.       اجرای دغدغه مند برنامه هایی که براي جلب رضايت شهروندان طراحی شده اند

3.      کوششي خلاقانه براي ارتقا سطح کیفی زندگی شهری

 

پس از شهروندان محترم تقاضا داريم با پيشنهادات ، انتقادات و راهنمايي هاي سازنده، خدمتگزاران خود را در جهت بهتر ساختن شهري آباد، زيبا و سرسبز ياري فرماييد .

 

                                                                                                               محمد ابراهیم عصارزاده

                                                                                                          مدیر منطقه سه شهرداری قزوین