واحد اجرائيات:
 
نظر به شرح وظايف شهرداري در جهت كنترل مستحدثات عام المنفعه و حفظ حراست و اماده نگه داشتن اين تاسيسات براي استفاده عموم لزوم برقراري يك سيستم حفاظتي صحيح توسط مامورين ورزيده و آگاه جهت كنترل و آموزش مستمر آنان در قالب برنامه هاي خاصي اجتناب ناپذير است. لذا ضرورتا واحد هاي حفاظ و نگهباني از مستحدثات متعلق به شهرداري در واحد اجرائيات پيش بيني شده و با توجه به نياز و قسمت هاي تحت عنوان كنترل تخلفات ساختماني و رفع سد معير نيز ديده شده است