تاريخچه شهرداري منطقه سه

·         سال تاسيس : 1374

اهداف تاسيس : شهرداري سازماني است مردمي که با خواست واراده مردم تشکيل و با همياري و هدايت همين مردم در جهت سازندگي شهر گام برمي دارد, توسعه شهر قزوين در جهت شما ل با در نظر گرفتن محله هاي تازه احداث, ضرورت راه اندازي و فعاليت شهرداري منطقه سه را ايجاد کرد که بر همين اساس در سال 1374 سومين شهرداري مناطق شهر قزوين تاسيس شود.
·         محدوده منطقه :
از شمال به روستاي رشتقون ، باراجين، روستاهاي زرشک و کامان ، اسماعيل آباد و اميرآباد ، اکبر آباد از جنوب به کانال آبرساني طالقان ، از غرب به مينودر و از شرق به حاشيه رودخانه باراجين و روستاي حميدآباد منتهي مي شود.
·         وسعت منطقه : 1300 هکتار

 

آدرس : قزوين بلوار امام خميني (ره) نرسيده به صدا و سيما – شهرداري منطقه سه