آسفالت معابر اصلی منطقه سه شهرداری قزوین در سال جاری با اعتبار 2 میلیارد و 500میلیون تومان در راستای افزایش رفاه حال شهروندان اجرایی خواهد شد.