* *

 

جمعیت منطقه سه شهرداری قزوین بر اساس

آخرین آمار سال 1395

جمعا 123648 نفر

(118582 نفرمحدوده شهری، 2302 ناحیه

عظیمیه، 2764ناحیه اندیشه)

سرانه فضای سبز شهری در منطقه سه بدون

احتساب بوستان باراجین(پارک ها، فضای سبز

پیاده راهی حاشیه معابر و کمربند سبز)

11.1 متر مربع

مساحت محدوده شهری منطقه سه

3973.7 هکتار و برابر 0.62درصد مساحت

محدوده شهری قزوین

مساحت حریم شهری منطقه

14861.5 هکتار برابر0.44 درصد حریم

شهری قزوین

مساحت حریم و محدوده شهری منطقه سه

18835.23 هکتار و برابر 0.47 درصد محدوده و حریم شهر قزوین