مهندس علی پوریوسفی درگاه

 متولد 1356

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری

ورود به شهرداری از سال 1385

کارشناس اداره کنترل نقشه

رئیس اداره کنترل نقشه

رئیس اداره نظارت بر عملکرد مهندس ناظر

معاون منطقه سه شهرداری قزوین

معاون منطقه یک شهرداری قزوین

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین