جلسه هماهنگی مناطق سه گانه به منظور هماهنگی امور نواحی و خدمات شهری